Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ | Energy Upgrade California

Điều khoản và Điều kiện Dịch vụ

Ủy Ban Tiện Ích Công California (“CPUC”, “Chúng tôi” hay “Của Chúng tôi”)), đơn vị quản lý trang web Energy Upgrade California®(“EUC”) (“Trang web”), đề ra Điều khoản Sử dụng sau đây (“Điều khoản”) đối với Trang web. Bằng việc truy cập vào trang web này, bạn đã đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản Sử dụng. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý BỊ RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN KHÔNG ĐƯỢC TRUY CẬP HOẶC XEM TRANG WEB NÀY.

1. Chương trình Energy Upgrade California là một sáng kiến toàn tiểu bang cam kết vận động người dân California cùng nỗ lực đạt được các mục tiêu năng lượng của tiểu bang chúng tôi. Chúng tôi có mặt ở đây để cung cấp cho các bạn công cụ, kiến thức và nguồn cảm hứng để giúp bạn nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trên toàn Tiểu bang California.

2. Chúng tôi khuyến khích bạn chỉ sử dụng những thông tin được cung cấp trên trang web này cho các mục đích giáo dục và thông tin. Bạn không được sử dụng trang web này cho các mục đích phi pháp hoặc thương mại và đặc biệt bạn đồng ý rằng bạn sẽ không gửi, sử dụng, sao chép, đăng tải hoặc cho phép đăng tải mang tính nói xấu hoặc khiêu dâm hoặc mang tính lạm dụng, không đứng đắn hoặc xâm phạm quyền riêng tư của một cá nhân. Bạn đồng ý không gửi tài liệu khuyến mãi hoặc quảng cáo không mong muốn, thư rác hoặc tài liệu tương tự hoặc thư có dung lượng lớn có thể gây trở ngại cho hoạt động của trang web này hoặc gây trở ngại cho việc truy cập trang web này của khách truy cập.

3. Chúng tôi cố gắng duy trì mức độ chính xác cao nhất của nội dung trên trang web. Nếu có lỗi hay thiếu sót, cần báo cáo để chúng tôi tiến hành kiểm tra.

4. Các liên kết đến trang web của bên thứ ba chỉ để mang lại thuận tiện cho bạn và không thuộc quyền kiểm soát của chúng tôi. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về nội dung của trang web được liên kết hoặc chính sách bảo mật do các trang web khác sử dụng.

5. Ngoại trừ được quy định khác, bạn có thể sử dụng, phân phối hoặc sao chép những thông tin chung được trình bày trên trang web này cho các mục đích giáo dục và thông tin. Trang web này có thể sử dụng những dữ liệu có bản quyền (ví dụ: ảnh, ảnh minh họa) trong đó có thể cần phải xin phép thêm trước khi bạn sử dụng. Để sử dụng bất kỳ thông tin nào có trên trang web này, bạn phải xin phép trực tiếp chúng tôi.

6. Có một số thương hiệu hoặc logo độc quyền (“Nhãn”) trên Trang web này. Các Nhãn này do chúng tôi hoặc bên thứ ba sở hữu. Bằng việc đăng tải các thương hiệu hoặc logo đó trên trang web này, chúng tôi không cấp quyền để bạn sử dụng chúng dưới bất kỳ hình thức nào. Việc truy cập vào trang web này sẽ không cấp cho bạn bất kỳ quyền nào thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc của bên thứ ba.

7. Chúng tôi có toàn quyền sử dụng không hạn chế cho mọi mục đích, miễn phí, toàn bộ thông tin gửi qua trang này, ngoại trừ các thông tin gửi theo hợp đồng riêng theo quy định của pháp luật. Chúng tôi có quyền tự do sử dụng, cho bất kỳ mục đích nào, mọi ý tưởng, khái niệm hay kỹ thuật có trong các thông tin được cung cấp qua trang này.

8. Chúng tôi không yêu cầu, hứa hẹn hay đảm bảo về tính chính xác tuyệt đối, mức độ hoàn chỉnh hay đầy đủ về nội dung của trang web này và miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến lỗi và thiếu sót về nội dung của trang web này hoặc thông qua nội dung hoặc liên kết của bất kỳ bên thứ ba nào khác. Không bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, hàm ý, thể hiện cụ thể hay theo pháp luật quy định, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm về không vi phạm quyền của bên thứ ba, tiêu đề, khả năng bán, mức độ phù hợp cho một mục đích nào đó và không bị lây nhiễm vi-rút máy tính, được đưa ra liên quan đến nội dung của trang web này hoặc các siêu liên kết tới các tài nguyên Internet khác. Các nguồn tham khảo hay liên kết ở trang web này đến bất kỳ sản phẩm thương mại, các quá trình hay các dịch vụ hoặc việc sử dụng bất kỳ tên thương nghiệp, tên hãng hay tên công ty nào là để phục vụ mục đích cung cấp thông tin và thuận tiện cho công chúng và không cấu thành việc chứng thực, khuyến cáo hay ủng hộ của Tiểu bang California, CPUC hay đối tác, cán bộ hoặc tổ chức đại diện của Tiểu bang.

9. Chúng tôi kiểm soát trang web này từ văn phòng của mình đặt tại Tiểu bang California, Hoa Kỳ. Chúng tôi không bảo đảm rằng Nội dung trên Trang web này là phù hợp hoặc sẵn có để sử dụng ở các địa điểm khác bên ngoài Hoa Kỳ. Các Điều khoản Sử dụng này và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh thuộc hoặc liên quan đến các Điều khoản Sử dụng (cho dù là vi phạm hợp đồng, hành vi xảo trá hoặc hành vi tương tự khác) và bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến Nội dung sẽ được chi phối theo luật định nội bộ của California bất kể xung đột với các nguyên tắc luật pháp.

10. Các Điều khoản này và bất kỳ điều khoản và chính sách bổ sung nào được đăng tải trên trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở, Chính sách Bảo mật, sẽ cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi và thay thế toàn bộ các thỏa thuận bằng văn bản hoặc bằng miệng trước kia. Nếu bất kỳ phần nào của Điều khoản Sử dụng không còn hiệu lực hoặc không còn hiệu lực thi hành cũng sẽ được hiểu là phù hợp với luật pháp hiện hành để thể hiện gần nhất có thể những ý định ban đầu của các bên và các phần còn lại sẽ giữ nguyên hiệu lực.

Chính sách Sử dụng này có thể thay đổi và không cần thông báo.

Thông báo Hủy bỏ Do Vi phạm Bản quyền theo DMCA
Chính sách trả lời các thông báo rõ ràng, hợp pháp về vi phạm bản quyền của chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn được quy định trong Luật Bảo vệ Bản quyền Tác giả (“DMCA”) năm 1998.

Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc là cơ quan đại diện và bạn tin rằng bất kỳ nội dung nào được đăng tải trên trang web của chúng tôi (www.energyupgradeca.org) vi phạm bản quyền của bạn, thì bạn có thể gửi thông báo bằng văn bản hoặc bằng email phù hợp với DMCA cho Cơ quan Đại diện Bản quyền Được Chỉ định của chúng tôi kèm theo các thông tin sau đây (vui lòng hỏi ý kiến luật sư của bạn hoặc xem Phần 512(c)(3) của 17 U.S.C để xác nhận các yêu cầu này):

1. Chữ ký trực tiếp hoặc điện tử của người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu của bản quyền bị vi phạm đó.
2. Giấy tờ nhận dạng của công trình được cấp bản quyền được xem là bị vi phạm, hoặc, nếu có nhiều công trình được cấp bản quyền trên trang web này được chi phối bởi một thông báo, danh sách đại diện của các công trình đó trên trang web.
3. Giấy tờ nhận dạng của tài liệu được xem là bị vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm sẽ bị xóa bỏ hoặc quyền truy cập vào trang web sẽ bị hủy kích hoạt. Gồm đường dẫn trực tiếp (URL) đến từng và mọi khiếu nại về hoạt động vi phạm. Chúng tôi không thể thực hiện các yêu cầu không cụ thể dựa trên các từ khóa, câu hỏi tìm kiếm, tiêu đề, tên hoặc sự tương đồng (vật lý hoặc tương tự khác) đối với tài liệu khác.
4. Thông tin đầy đủ một cách hợp lý cho phép chúng tôi liên hệ với bên khiếu nại, như địa chỉ, số điện thoại và nếu có địa chỉ thư điện tử để chúng tôi có thể liên hệ với bên khiếu nại.
5. Bản báo cáo thể hiện rằng bên khiếu nại có cơ sở hợp lý tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, cơ quan đại diện hoặc luật pháp cho phép.
6. Bản báo cáo thể hiện rằng thông tin trong thông báo là chính xác và bị phạt nếu khai man trước tòa rằng bên khiếu nại được ủy quyền để đại diện cho chủ sở hữu của bản quyền bị vi phạm đó.
Xin lưu ý rằng theo Phần 512(f) của DMCA, bất kỳ cá nhân nào chủ ý diễn tả sai tài liệu hoặc hành động vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý.

BÁO CÁO NGAY CÁC VI PHẠM BẢN QUYỀN
gửi email đến:
[email protected]
Tiêu đề thư: Thông báo về vi phạm bản quyền theo DMCA

©Ủy Ban Tiện Ích Công California 2018